Συνέλευση για τις 29 Ιουλίου όρισαν οι ομολογιούχοι της MLS (κάτοχοι ομολογιών της έκδοσης των 7 εκατ. ευρώ)  με βασικό θέμα τον διενεργούμενο έλεγχο στην εκδότρια εταιρεία και την ενδεχόμενη ανάληψη νομικών ενεργειών κατά της MLS, αφού, όπως επισημαίνεται, στην ημερήσια διάταξη της συνέλευσης υπάρχουν όροι που δεν τηρούνται από την MLS όπως εγγυοδοτικές δηλώσεις ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η διατήρηση πιστοληπτικής ικανότητας.

Οπως αναφέρεται στην πρόσκληση της συνέλευσης, σε περίπτωση σχετικής απόφασης των ομολογιούχων, θα εξουσιοδοτηθεί ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων (Euroxx) για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών.

Eπίσης, προσκαλείται η εκδότρια να παραστεί στη συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων και αρμοδίων στελεχών της και να ενημερώσει τους ομολογιούχους αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της MLS για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018 και των από 13.05.2020 Δελτίων τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εκδότριας και της ICAP περί απόσυρσης του ICAP Credit Rating της εκδότριας.

Πηγή: tovima.gr