Νέα εθελούσια έξοδο, την τελευταία με ισχυρά κίνητρα αποχώρησης των εργαζομένων της, ενεργοποίησε τη Δευτέρα η Eurobank, με το ενδιαφέρον τις πρώτες ώρες μετά τη σχετική ενημέρωση προς το προσωπικό, να είναι σημαντικό.

Η νέα δράση δίνει ισχυρά κίνητρα σε εργαζομένους άνω των 50 ετών, προσφέροντας αυξημένες αποζημιώσεις πέραν της νόμιμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την τελευταία ευκαιρία όσων θέλουν να αποχωρήσουν από την τράπεζα με ενισχυμένη αποζημίωση.

Αν υπάρξουν νέες αντίστοιχες δράσεις στο μέλλον, δεν θα προβλέπουν τόσο υψηλή ανταμοιβή.

Συμμετοχή στο τρέχον πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν οι εργαζόμενοι στη Eurobank μέχρι και την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020.

Συγκεκριμένα, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι/δικηγόροι του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα που:

1. Απασχολούνται στις κάτωθι εταιρείες και λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους/προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω:

Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία
Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings»)
Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E. iv. Eurobank Equities A.E.Π.E.Y
Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. vii. Be-Business Exchanges A.E. Δικτύων Διεταιρικών Συναλλαγών και παροχής Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών

2. Είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968 και συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31/12/2020, ανεξαρτήτως εταιρείας / μονάδας / νομού απασχόλησης και θέσης εργασίας.

3. Είναι γεννημένοι από την 01.01.1968 έως και τις 31.12.1980, συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31.12.2020 και δεν απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις μονάδες / θέσεις εργασίας του Ομίλου που εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπως περιγράφονται ακολούθως στις εξαιρέσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας / έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου.

Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού της Τράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, καθώς και από θυγατρική του Ομίλου στην Τράπεζα, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η μονάδα απασχόλησης στη δανειζόμενη εταιρεία.

Εξάλλου, από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται σειρά εργαζομένων.

Τα πακέτα εξόδου

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της άμεσης αποχώρησης με αυξημένη αποζημίωση ή της αναγκαστικής άδειας, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θα εργάζονται, αλλά θα λαμβάνουν ένα μέρος του μισθού τους.

Αναλυτικά:

1. ΕΦΑΠΑΞ Α

(Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020)

Παροχή ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Α), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους.

Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Βασική Παροχή: Καταβολή 45 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας (1) ανεξαρτήτως ηλικίας

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας: Καταβολή επιπλέον 5 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας (1) σε όσους εργαζόμενους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής κατά την 01.09.2020

(γ) Παροχή βάσει τέκνων: Καταβολή 2 επιπλέον μηνιαίων μισθών /αντιμισθίας (1) για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.09.2020 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (δηλαδή με ημερομηνία γέννησης από 02.09.1998 και μετά).

Στο συνολικό μεικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ) τίθεται μέγιστο όριο το μεικτό ποσό €150.000.

Επιπλέον, ο εργαζόμενος δεν θα ενεργήσει κατ’ επάγγελμα, ως εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητες υπηρεσίες, έργο ή και με οιονδήποτε άλλο νομικό χαρακτηρισμό, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα, οιεσδήποτε πράξεις σχετικές με την ανάπτυξη, προώθηση ή και πώληση υπηρεσιών ανταγωνιστικών προς τις υπηρεσίες της Τράπεζας, ούτε και θα μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διενεργεί τέτοιες πράξεις κ.λπ.

Ειδικότερα, ως επιχειρήσεις με ανταγωνιστικές υπηρεσίες θεωρούνται όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και η εταιρεία ειδικού σκοπού doValue Greece Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις (στο εξής: doValue Greece) ή όπως τυχόν μετονομαστεί μελλοντικά.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε ό,τι αφορά στα πιστωτικά ιδρύματα για 6 μήνες και σε ό,τι αφορά στην doValue Greece για 12 μήνες και εκκινεί και στις δύο περιπτώσεις από την αποχώρηση. Μέρος του ποσού της Εφάπαξ Α παροχής θα αποτελεί εύλογο αντάλλαγμα για την ανάληψη της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους του εργαζόμενου.

Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού, ο εργαζόμενος δεσμεύεται ότι θα καταβάλει στην Εταιρία-πρώην εργοδότη το ποσό της αποζημίωσης λόγω λύσης εργασίας του που υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/1955 ως τροποποιηθείς ισχύει, αναγνωρίζοντας τη ρήτρα αυτή ως δίκαιη και εύλογη, ενώ η Εταιρία-πρώην εργοδότης διατηρεί την επιφύλαξη να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας του.

2. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ

(Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020)

Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας του κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μεικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών.

Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δεν θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μεικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μεικτού ποσού Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας.

Το σύνολο των ανωτέρω παροχών δεν υπόκειται στο πλαφόν των € 150.000 και υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ

(Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020)

Αποκλειστικά όσοι είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968 θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή:

Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας και επιπλέον μιας οικειοθελούς παροχής, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 5 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως τα παρακάτω ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων:

80% του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα πρώτα 2 έτη
65% του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για το 3ο έτος
50% του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα 2 τελευταία έτη

Θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 5 ετών. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας δεν θα μπορεί ποτέ να υπολείπονται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μεικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% του μικτού ποσού του Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου και στο 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, μικτό ποσό το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας.

4. ΕΦΑΠΑΞ Β

(Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 28.09.2020 έως και Παρασκευή 02.10.2020)

Παροχή ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Β), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους.

Καταβάλλεται το ποσό της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν. 4194/2013 για δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει, προσαυξημένη κατά 50% ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής. Σημειώνεται ότι στο σύνολο της ανωτέρω παροχής τίθεται μέγιστο όριο το μεικτό ποσό της Επιλογής Γ.

O εργαζόμενος δεν θα ενεργήσει κατ’ επάγγελμα, ως εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητες υπηρεσίες, έργο ή και με οιονδήποτε άλλο νομικό χαρακτηρισμό, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα, οιεσδήποτε πράξεις σχετικές με την ανάπτυξη, προώθηση ή και πώληση υπηρεσιών ανταγωνιστικών προς τις υπηρεσίες της Τράπεζας, ούτε και θα μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διενεργεί τέτοιες πράξεις κ.λπ.

Ειδικότερα, ως επιχειρήσεις με ανταγωνιστικές υπηρεσίες θεωρούνται όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και η εταιρία doValue Greece. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε ό,τι αφορά στα πιστωτικά ιδρύματα για 6 μήνες και σε ό,τι αφορά στην doValue Greece για 12 μήνες και εκκινεί και στις δύο περιπτώσεις από την αποχώρηση.

Μέρος του ποσού της Εφάπαξ Β παροχής θα αποτελεί εύλογο αντάλλαγμα για την ανάληψη της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους του εργαζόμενου.

Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού, ο εργαζόμενος δεσμεύεται ότι θα καταβάλει στην Εταιρεία-πρώην εργοδότη το ποσό της αποζημίωσης λόγω λύσης εργασίας του που υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/1955 ως τροποποιηθείς ισχύει, αναγνωρίζοντας τη ρήτρα αυτή ως δίκαιη και εύλογη, ενώ η Εταιρεία-πρώην εργοδότης διατηρεί την επιφύλαξη να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας του.

Πηγή: tovima.gr