Πάνω από δύο φορές καλύφθηκε η ομολογιακή έκδοση ευρωομολόγου ύψους 250 εκατ. του Τιτάνα.

Το ομόλογο έχει 7ετη διάρκεια και το επιτόκιο ορίστηκε στο 2,75%.

Οι ομολογίες θα εκδοθούν από την Titan Global Finance, θυγατρική της Titan Cement International SA και οι οποίες θα φέρουν την εγγύηση της δεύτερης και της Α.Ε. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, για όσο διάστημα η τελευταία παραμένει εγγυήτρια των ομολογιών.

Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου 2020 και στις 7 Ιουλίου 2020 ο εκδότης θα υποβάλει αίτηση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας προκειμένου οι ομολογίες να εισαχθούν στην επίσημη λίστα και προς διαπραγμάτευση στο Global Exchange Market (GEM), αγορά που εποπτεύεται από το Euronext Dublin.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά πριν από τη λήξη τους του συνόλου ή μέρους του τρέχοντος υπολοίπου των εγγυημένων ομολογιών ύψους 300 εκατομμυρίων με ετήσιο επιτόκιο 3,5%, λήξεως τον Ιούνιο του 2021 σύμφωνα με τους όρους του πληροφοριακού δελτίου πρότασης εξαγοράς που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2020, καθώς επίσης για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού δανεισμού.

Η HSBC Bank plc και η Société Générale ενεργούν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές και Ενεργοί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών, η Citigroup Global Markets Limited ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών , η ABN AMRO Bank N.V., η BNP Paribas και η Raiffeisen Bank International AG ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών και η Alpha Bank A.E., η Eurobank Α.Ε., η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές.

Πηγή: tovima.gr