Αρχίζει σήμερα η δημόσια προσφορά για την έκδοση ομολόγου της Lamda Development έως του ύψους των 320 εκατ. ευρώ. Το εύρος της απόδοσης ορίστηκε μεταξύ 3,4% – έως 3,8%.

Η εταιρεία θα κάνει δεκτές προσφορές άνω των 270 εκατ. ευρώ. Αν η ζήτηση δεν ξεπεράσει τα 270 εκατ. η έκδοση θα ακυρωθεί.Η εταιρεία θα εκδώσει με δημόσια προσφορά 320.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία και η τελική απόδοση θα διαμορφωθεί μέσα από τις τιμές των θεσμικών επενδυτών που θα καταγραφούν στο βιβλίο προσφορών. Το 30% της έκδοσης θα κατευθυνθεί προς τους ιδιώτες επενδυτές και το 70% στους θεσμικούς επενδυτές.

Συντονιστές – κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Eurobank, η Πειραιώς, η Euroxx, η Αlpha και η Εθνική. Σύμβουλοι έκδοσης είναι η Eurobank και η Πειραιώς.

Τα έσοδα της έκδοσης θα αξιοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση της πρώτης φάσης ανάπλασης της έκτασης του Ελληνικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Εκτός από τα έσοδα του ομολόγου η εταιρεία έχει ολοκληρώσει αύξηση κεφαλαίου 650 εκατ ευρώ, έχει έτοιμες γραμμές πίστωσης 1,1 δισ. ευρώ ενώ μέσα στην πενταετία που θα διαρκέσει η πρώτη φάση ανάπλασης θα έχει έσοδα και από πωλήσεις κατοικιών.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο τα έσοδα των 312,8 εκατ ευρώ (αφαιρούνται από τα 320 εκατ. οι δαπάνες έκδοσης) θα διατεθούν από τη Lamda για αποπληρωμή δανεισμού, για την ανέγερση mall στο Ελληνικό, για πληρωμή δόσεων του τιμήματος για την απόκτηση της έκτασης, για κεφάλαιο κίνησης αλλά και για επενδύσεις σε άλλες δραστηριότητες της εταιρείας εκτός του Ελληνικού.

Αναλυτικά:

(i) ποσό 81 εκατ. θα διατεθεί για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. την 31.12.2019.

(ii) ποσό 163 εκατ. θα διατεθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης, σε θυγατρικές της εκδότριας, για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης του έργου του Ελληνικού.

Ειδικότερα:

α) ποσό ύψους 100 εκατ. θα διατεθεί αρχικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών, μετά δε την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του εργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εκδότριας για τυχόν υπερβάσεις του κόστους του έργου, καθώς και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου. Μετά την λήξη της ως άνω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, εκδότρια θα διαθέσει τα 100 εκατ. για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επόμενων δόσεων του τιμήματος και για πραγματοποίηση επενδύσεων των επόμενων φάσεων του έργου

β) ποσό ύψους 63 εκατ. θα διατεθεί σε εταιρίες Υλοποίησης του εργου μετά την ημερομηνία μεταβίβασης και εντός 2 ετών, μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

(iii) ποσό 43,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 ετών από την ημερομηνία εκδόσεως για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda

(iv) ποσό 25 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί εντός 3 ετών από την από την ημερομηνία εκδόσεως για νέες επενδύσεις της εκδότριας στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσής ακινήτων όπως ενδεικτικά εμπορικών κέντρων, κτιρίων γραφείων και μαρινών μέσω απόκτησης μετοχών άλλων εταιριών που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς ή/και μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου

Πηγή: tovima.gr