Μετά το πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύτηκε το ενημερωτικό δελτίο της Lamda Development για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου επταετούς διάρκειας έως 320 εκατ. ευρώ. Οι ομολογίες θα διατεθούν με δημόσια προσφορά και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος του ΧΑ.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι και διαχειριστές του βιβλίου προσφορών θα είναι η Eurobank, η Πειραιώς, η Euroxx, η Alpha Bank και η Εθνική και σύμβουλοι έκδοσης η Eurobank και η Πειραιώς.

Τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους έως 320 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, ήτοι καθαρό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων 312,8 εκατ., θα διατεθούν από τη Lamda ως εξής:

(i) ποσό 81 εκατ. θα διατεθεί για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. την 31.12.2019.

(ii) ποσό 163 εκατ. θα διατεθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία μεταβίβασης, σε θυγατρικές της εκδότριας, για τις ανάγκες χρηματοδότησης της υλοποίησης του έργου του Ελληνικού.

Ειδικότερα:

α) ποσό ύψους 100 εκατ. θα διατεθεί αρχικά στην ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών, μετά δε την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του εργου που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εκδότριας για τυχόν υπερβάσεις του κόστους του έργου, καθώς και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του ‘έργου. Μετά την λήξη της ως άνω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, εκδότρια θα διαθέσει τα 100 εκατ. για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επόμενων δόσεων του τιμήματος και για πραγματοποίηση επενδύσεων των επόμενων φάσεων του έργου

β) ποσό ύψους 63 εκατ. θα διατεθεί σεεΕταιρίες Υλοποίησης του εργου μετά την ημερομηνία μεταβίβασης και εντός 2 ετών, μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιριών αυτών με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

(iii) ποσό 43,8 εκατ. θα διατεθεί εντός 3 ετών από την ημερομηνία εκδόσεως για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Lamda.

Πηγή: tovima.gr