Μείωση πωλήσεων και EBITDA και ζημιές στο τελικό αποτέλεσμα εμφάνισε ο όμιλος Marfin το πρώτο εξάμηνο, εξέλιξη που αποδίδεται εν πολλοίς στην πανδημία που έπληξε τις θυγατρικές.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €380,0 εκ. έναντι €453,0 εκ. το Α’ εξάμηνο 2019.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA των Θυγατρικών ανήλθαν σε €19,9 εκ. έναντι €39,1 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019.

Αρνητική επίδραση της πανδημίας COVID-19, κυρίως στον κλάδο μεταφορών (ATTICA) και τον κλάδο εστίασης του ομίλου Vivartia

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ΜΙG σε ενοποιημένη βάση μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ποσού € 85,9 εκ. εκ των οποίων οι λειτουργικές ζημίες ανήλθαν ποσό € 61,3 εκ.

Αναφορικά με την πορεία των θυγατρικών του Ομίλου MIGΜΙΓ -7,69% το Α΄ εξάμηνο του 2020, επισημαίνονται τα εξής:

Όμιλος ATTICA: Οι ενοποιημένες Πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 117,0 εκατ. έναντι Ευρώ 164,0 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2019, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε € 1,9 εκ., έναντι αντίστοιχων κερδών € 15,5 εκ. το Α΄ εξάμηνο 2019. Η μείωση στον κύκλο εργασιών και κατ΄ επέκταση στο EBITDA του Ομίλου το α’ εξάμηνο 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, οφείλεται στη μείωση του μεταφορικού έργου ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδικότερα, τα κυβερνητικά περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν από τα μέσα Μαρτίου 2020 στην ελεύθερη διακίνηση επιβατών και οχημάτων κατά την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας, καθώς και η συνεχιζόμενη επιβολή μειωμένου πρωτοκόλλου επιβατών, επέφεραν σημαντική μείωση στο μεταφορικό έργο του Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, το Α’ εξάμηνο 2020 σημειώθηκε μείωση του μεταφορικού έργου σε ποσοστό 56% στους επιβάτες, 46,3% στα Ι.Χ. οχήματα και 15,6% στα φορτηγά οχήματα, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα δρομολόγια των πλοίων για το Α’ εξάμηνο 2020 μειώθηκαν σε ποσοστό άνω του 33% (4.446 δρομολόγια το α’ εξάμηνο 2020 έναντι 6.683 δρομολογίων το αντίστοιχο περυσινό διάστημα). Η επιβατηγός ναυτιλία είναι μεταξύ των κλάδων της οικονομίας που έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία COVID-19. Η εξάπλωση της πανδημίας και τα κυβερνητικά μέτρα για τον περιορισμό της, κυρίως οι απαγορεύσεις στη διακίνηση των πολιτών, αποτελούν έκτακτες καταστάσεις, δεν μπορούν να προβλεφθούν και δημιουργούν συνθήκες που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από τη διοίκηση διότι επηρεάζουν το μεταφορικό έργο του Ομίλου.

Κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο των έκτακτων και συνεχώς μεταβαλλόμενων καταστάσεων, η διοίκηση με καθημερινή μελέτη των δεδομένων του μεταφορικού έργου, της εξέλιξης της πανδημίας καθώς και των μέτρων που λαμβάνει η Πολιτεία, υλοποιεί ενέργειες για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας, καθώς και τη μείωση και τον εξορθολογισμό των δρομολογίων των πλοίων ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη της την αναγκαιότητα διασφάλισης της εξυπηρέτησης και συνδεσιμότητας της νησιωτικής χώρας.

Όμιλος VIVARTIA: Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 σε συνδυασμό με τον περιορισμό των μετακινήσεων, τη συρρίκνωση της τουριστικής κίνησης και το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης είχαν αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα του ομίλου Vivartia κατά το Α’ εξάμηνο.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €265,7 εκ. έναντι €294,1 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019 ενώ τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €17,3 εκ. έναντι λειτουργικής κερδοφορίας €25,0 εκ. το Α’ εξάμηνο του 2019 στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται μη επαναλαμβανόμενα έξοδα.

Ο κλάδος εστίασης του ομίλου Vivartia επηρεάστηκε σε μεγαλύτερο βαθμό από την πανδημία και τα μέτρα περιορισμού της, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι πωλήσεις του κλάδου κατά 40% σε σχέση με πέρυσι, να επηρεαστεί σημαντικά η λειτουργική κερδοφορία EBITDA και να δημιουργηθούν επιπρόσθετες ταμειακές ανάγκες προκειμένου να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που ωρίμασαν κατά την περίοδο του lock down. Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 οι κλάδοι γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων διατήρησαν τα επίπεδα πωλήσεών τους με μικρή βελτίωση των αποτελεσμάτων τους EBITDA έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019.

Η παράταση των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, η σημαντική μείωση της τουριστικής κίνησης κατά το 3ο τρίμηνο και η γενικότερη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης στη χώρα, θα συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του κλάδου εστίασης, ενώ επίσης για τους ίδιους λόγους αναμένεται οι κλάδοι γαλακτοκομικών και κατεψυγμένων να παρουσιάσουν μικρή μείωση στην κατανάλωση εποχιακών προϊόντων και προϊόντων HORECA. Στο πλαίσιο αυτών των πρωτόγνωρων και ευμετάβλητων συνθηκών αγοράς που έχουν διαμορφωθεί η διοίκηση του ομίλου Vivartia αξιολογεί τις εξελίξεις και λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπισή τους με στόχο ομαλότερη προσαρμογή και την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του ομίλου.

RKB: Το 2020 ξεκίνησε με θετικές προοπτικές για την RKB με τις πωλήσεις της το πρώτο δίμηνο να καταγράφουν αυξητική πορεία σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η πορεία αυτή διακόπηκε στα μέσα Μαρτίου όταν λόγω της πανδημίας η κυβέρνηση της Σερβίας έλαβε μέτρα καραντίνας μεταξύ των οποίων ήταν και το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων από τα τέλη Μαρτίου έως και τις πρώτες ημέρες του Μαΐου.

Το παροδικό κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων σε συνδυασμό με τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν στις μετακινήσεις και γενικά στην καθημερινότητα των πολιτών επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία της RKB οδηγώντας σε αποτελέσματα χαμηλότερα των αρχικά αναμενομένων. Η εταιρεία επικεντρώνεται στην περίοδο που υπολείπεται έως τα τέλη του έτους στην εφαρμογή πολιτικών οι οποίες έχουν ως στόχο τη διατήρηση των υφιστάμενων μισθώσεων, την επίτευξη υψηλών ρυθμών εισπραξιμότητας και περιορισμό των εξόδων.

Όμιλος SINGULARLOGIC: Σημειώνεται ότι όπως έχει ήδη ανακοινωθεί την 19/05/2020 σχετικά με τη συμμετοχή του Ομίλου στην εταιρεία SingularLogic, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πώλησης για την οποία έχει προσληφθεί χρηματοοικονομικός σύμβουλος.

Πηγή: tovima.gr