Μειωμένα κατά 3% ήταν τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ, που έφτασαν στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς στα 918 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού σε ορισμένες γραμμές εσόδων. Η δραστική όμως μείωση των λειτουργικών εξόδων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, έφερε βελτίωση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 0,8%. Στη χώρα μας, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3,8% με τη μεγαλύτερη συρρίκνωση να καταγράφεται, όπως είναι λογικό, στις υπηρεσίες κινητής που μειώθηκαν κατά 8,8%, σχεδόν το μισό από αυτό λόγω υπηρεσιών roaming.

«Το β’ τρίμηνο της χρονιάς φέρει τα σημάδια της πανδημίας, η οποία, όπως αναμενόταν, έχει επηρεάσει σημαντικά ορισμένες γραμμές εσόδων. Οι δραστικοί περιορισμοί στις μετακινήσεις επηρεάζουν τα έσοδα, τόσο άμεσα λόγω χαμηλότερης κίνησης roaming, όσο και έμμεσα λόγω του αντικτύπου σε πολλές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τον τουρισμό και από πελάτες που παρέμειναν στα σπίτια. Ως αποτέλεσμα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής και συνδρομητικής τηλεόρασης επηρεάστηκαν αρνητικά. Σταθήκαμε δίπλα στους πελάτες μας που επηρεάστηκαν από την κρίση, με ενέργειες αλληλεγγύης και υποστήριξης, αλλά και διατηρώντας ψηλά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα σπίτια και στους χώρους εργασίας. Ευχαριστώ κάθε μέλος της οικογένειας του Ομίλου ΟΤΕ για τη σκληρή δουλειά, αλλά και την αυταπάρνηση που επέδειξαν, όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο» δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ κ. Mιχάλης Τσαμάζ.

Και πρόσθεσε: «Τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, με μέτρα πρόληψης που υποστηρίζουν την ανάκαμψη των λειτουργιών μας, εργαζόμαστε εντατικά για να περιορίσουμε τη μείωση εσόδων στο ελάχιστο και να μετριάσουμε την επίδραση στην κερδοφορία, ενώ, παράλληλα, διατηρούμε και εντατικοποιούμε τις επενδύσεις μας στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας για την πολιτική αμοιβών των μετόχων που έχουμε επικοινωνήσει».

Αβεβαιότητα για το δεύτερο εξάμηνο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πανδημία αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ σε Ελλάδα και Ρουμανία το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι τομείς που αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να επηρεάζονται είναι το B2B, οι υπηρεσίες κινητής, οι πωλήσεις συσκευών και το roaming. Το εύρος των επιπτώσεων του κορωνοϊού στις λειτουργίες της εταιρείας τα επόμενα τρίμηνα θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις μελλοντικές εξελίξεις και τα μέτρα της Πολιτείας.

Η πιθανότητα επανεισαγωγής αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, όπως προβλέπεται, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, να μειώσει τα έσοδα από υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, να περιορίσει προσωρινά τη δυνατότητα της εταιρείας να εισπράξει λογαριασμούς και να επηρεάσει την εφοδιαστική αλυσίδα.

Όσον αφορά δε τις κινήσεις του Ομίλου, υπό τη σκιά της πανδημίας στην παγκόσμια ανάπτυξη και την ελληνική οικονομία, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, η εταιρεία θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα περιορισμού του κόστους σε όλους τους τομείς, με σκοπό να διατηρήσει το 2020 την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει το στρατηγικό πλάνο ψηφιακοποίησης και μετασχηματισμού, με σκοπό να γίνει ακόμα πιο ευέλικτος, αποδοτικός και προσανατολισμένος στον πελάτη.

Η διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ αναμένει για το 2020 προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 600 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές περίπου 610 εκατ. ευρώ και Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 350 εκατ. ευρώ. Η αμοιβή των μετόχων για το 2020 αναμένεται να ανέλθει σε 400 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά τα επίπεδα ρεκόρ των εκτιμώμενων πληρωμών για άδειες φάσματος και τα έξοδα αναδιάρθρωσης.

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του β’ τριμήνου του 2020

Το β’ τρίμηνο του 2020 τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν μείωση 3,0% και διαμορφώθηκαν σε 918,2 εκατ. ευρώ. Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3,8%, στα 692,3 εκατ. ευρώ λόγω του αντικτύπου του COVID-19 στην κινητή. Στη Ρουμανία, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,0% και διαμορφώθηκαν στα 228,9 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης) και μη επαναλαμβανόμενες νομικές υποθέσεις, διαμορφώθηκαν σε 586,2 εκατ. ευρώ το Β’ τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας μείωση κατά 3,8% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας πρωτοβουλίες εξορθολογισμού του κόστους.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,8% σε 321,3 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 35,0%, αυξημένο κατά 130 μονάδες βάσης. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA μετά από μισθώσεις (AL) σημείωσε μείωση 1,7%, σε 285,1 εκατ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να ανέρχεται σε 41,2%, βελτιωμένο κατά 90 μονάδες βάσης.

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων ύψους 137,7 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2020. Το β’ τρίμηνο του 2019, τα λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων είχαν ανέλθει σε 19,6 εκατ. ευρώ, που σχετίζονταν με απομειώσεις υπεραξίας που σχετίζονται με λειτουργίες της κινητής στη Ρουμανία.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε 29,5 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2020, αυξημένη σε σχέση με τα 17,5 εκατ. ευρώ το β’ τρίμηνο του 2019, αποτυπώνοντας έκτακτες θετικές φορολογικές επιδράσεις στο αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 118,4 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 98,5 εκατ. ευρώ το Β’ τρίμηνο του 2019. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία διαμορφώθηκαν σε 151,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 15,2%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε 118 εκατ. ευρώ και 33,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μετά από μισθώσεις (AL) 184,8 εκατ. σε σύγκριση με 172,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο αντανακλώντας χαμηλότερες επενδύσεις και τους χαμηλότερους καταβληθέντες τόκους.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020, ήταν 847,7 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 16,3% σε σχέση με τις 30 Ιουνίου 2019. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL).

Πηγή: tovima.gr