Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και ο επιβληθείς περιορισμός των μετακινήσεων του καταναλωτικού κοινού, καθώς και οι επιβληθέντες περιορισμοί στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, οδήγησε σε περαιτέρω συρρίκνωση της ρευστότητας της Folli Follie επισημαίνει η PwC στην έκθεσή της.

Εκτιμά ότι τόσο η εταιρεία όσο και ο Όμιλος, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά τους. Η Εταιρεία έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης, με σκοπό την αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 106β του Ν.3588/2007. Εντούτοις στο παρόν στάδιο υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα που εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους:

Τι αναφέρει στην έκθεσή της η PwC

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» (Εταιρεία ή/και Όμιλος), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις σημειώσεις επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.

Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο της έκθεσής μας «Βάση για αρνητική γνώμη» οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, την εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις εταιρικές και ενοποιημένες ταμειακές τους ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κανονιστικές απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως έχει αντικατασταθεί από 1/1/2019 από τον Ν.4548/2018).

Βάση για αρνητική γνώμη 

Από τη διενέργεια των ελεγκτικών μας διαδικασιών προέκυψαν τα εξής:

1. Βάση κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 30 των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Έως σήμερα ο Όμιλος δεν έχει έρθει σε συμφωνία με τους δανειστές του για αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους, ενώ δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλα μέρη. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και ο επιβληθείς περιορισμός των μετακινήσεων του καταναλωτικού κοινού, καθώς και οι επιβληθέντες περιορισμοί στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, οδήγησε σε περαιτέρω συρρίκνωση της ρευστότητας της Εταιρείας. Με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που τέθηκαν υπόψη μας, εκτιμούμε ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά τους. Η Εταιρεία έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης, με σκοπό την αίτηση υπαγωγής της στις διατάξεις του άρθρου 106β του Ν.3588/2007. Εντούτοις στο παρόν στάδιο υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα που εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του

Ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους. Ως εκ τούτου δεν τεκμηριώνεται η εκτίμηση και η συνεπακόλουθη απόφαση της Διοίκησης σχετικά με τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με  βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Εάν τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων είχαν επιμετρηθεί με βάση τις ρευστοποιήσιμες αξίες τους, στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, εκτιμούμε ότι αυτό θα είχε σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου.

2. Μη αξιόπιστο σύστημα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας και ως την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, η Εταιρεία δεν έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τον εντοπισμό αδυναμιών, ελλείψεων και παραλείψεων στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που έχουν οδηγήσει στην επεξεργασία και δημοσίευση εσφαλμένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα δεν ολοκληρώθηκε το έργο που είχε ανατεθεί στην εταιρεία Alvarez & Marsal για τις θυγατρικές εταιρείες το Ομίλου στην Ασία, το οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων τη διερεύνηση των γεγονότων που είχαν οδηγήσει στη σύνταξη και δημοσίευση εσφαλμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017. Ως εκ τούτου, η Διοίκηση του Ομίλου δεν γνωρίζει τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στην παραποίηση ή στην απόκρυψη οικονομικών στοιχείων, ποια πρόσωπα έδιναν τις σχετικές εντολές και ποια ήταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη διάπραξη αυτών των πράξεων. Χωρίς την ολοκλήρωση της διερεύνησης αυτής υπάρχει εγγενής αδυναμία εφαρμογής των κατάλληλων δικλίδων εσωτερικού ελέγχου που θα επέτρεπαν στη Διοίκηση να έχει επαρκή και αξιόπιστα δεδομένα ώστε να καταρτίσει τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Όπως αναφέρεται στην Σημείωση 39 των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με την υπ’ αριθμόν 2893/21/11/2018 απόφαση το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, μετά από αίτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διέταξε την εταιρεία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να διενεργήσει έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών της για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017. Ο εν λόγω διαχειριστικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και τα όποια ευρήματα του δεν έχουν απεικονιστεί στα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας και των θυγατρικών της μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελέγχου.

3. Ενοποίηση θυγατρικών 

Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 3.1η Διοίκηση συνέταξε τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παραλείποντας την ενοποίηση των θυγατρικών εταιρειών Links of London (International) Ltd, Links (London) Limited, Links of London Com Ltd (UK), Links of London Inc (USA), Links of London Japan Co Ltd, Links of London (Asia) Ltd, Juicy Couture Ireland Ltd, Strenaby Finance Ltd, Juicy Couture Europe Ltd, Folli Follie UK LTD και της Qivos S.A.. Επίσης δεν ενοποιήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης η συμμετοχή της Εταιρείας στην Μαρίνα Μυτιλήνης. Οι παραλείψεις αυτές συνιστούν ουσιώδη παρέκκλιση

από τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις».

4. Μη υιοθέτηση νέων λογιστικών προτύπων 

Κατά παράβαση των προβλέψεων των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση , η Διοίκηση δεν υιοθέτησε από την 1/1/2018 τα νέα λογιστικά πρότυπα ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες», καθώς και τη Διερμηνεία της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς του φόρου εισοδήματος».

5. Διόρθωση λαθών 

Η Διοίκηση συνέταξε τις αναθεωρημένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017, βασιζόμενη εν μέρει στα ευρήματα του ημιτελούς ελέγχου της Alvarez & Marsal. Εντούτοις δεν κατέστη εφικτό να γίνει από τη διοίκηση αναδρομικά πλήρης διόρθωση των λαθών στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη». Ως εκ τούτου οι εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις ταμειακών ροών της προηγούμενης χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 είναι επίσης εσφαλμένες, καθώς η Διοίκηση δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα επέτρεπαν τη σύνταξη των εν λόγω καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη λάθη. Από τις ελεγκτικές διαδικασίες που κατέστη δυνατό να ολοκληρώσουμε για τις χρήσεις 2017 και 2018, εντοπίσαμε διαφορές οι οποίες, αν διορθώνονταν, θα μείωναν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου κατά περίπου €14 εκ. και €19 εκ. αντίστοιχα.

6. Δάνεια σε θυγατρικές 

Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 39 των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, κατά τη διάρκεια του 2019 και του 2020, η Εταιρεία χορήγησε δάνεια σε θυγατρικές της εταιρείες, συνολικού ποσού €12,9 εκ. περίπου, για τα οποία δεν κατέστη δυνατό να λάβουμε τα απαιτούμενα ελεγκτικά τεκμήρια. Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν σε θυγατρικές από τις οποίες η Εταιρεία είχε ήδη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που είχαν χαρακτηριστεί από τη Διοίκηση ως μη ανακτήσιμες. Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ημερομηνία αναφοράς η Διοίκηση της μητρικής Εταιρείας είχε την πρόθεση να συνεχίσει τη χρηματοδότηση των εν λόγω θυγατρικών για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών, θα έπρεπε να είχε αναγνωριστεί το αντίστοιχο ποσό ως υποχρέωση στις συνημμένες εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της χρήσης, καθώς και τα ίδια κεφάλαια όπως αυτά παρουσιάζονται στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είναι αυξημένα κατά €12,9 εκ. περίπου.

7. Μη επαρκείς γνωστοποιήσεις 

Δεν κατέστη δυνατό να αποκτηθούν αξιόπιστα και επαρκή στοιχεία για την προετοιμασία και την παρουσίαση όλων των γνωστοποιήσεων/ επεξηγήσεων που απαιτούνται από τα ΔΠΧΑ. Ενδεικτικά, δεν συμπεριλαμβάνονται επαρκώς στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις γνωστοποιήσεις αναφορικά με:

● Τις παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης, περιλαμβανομένης της παραδοχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

● Πληροφόρηση για τους λειτουργικούς τομείς

● Τον έλεγχο απομείωσης μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

● Τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

● Τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις

● Τη φύση και την επίδραση των αναμορφώσεων που έγιναν στη χρήση 2017 στις αναθεωρημένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Επιπρόσθετα θέματα από τη διενέργεια του ελέγχου 1. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου 

Επιπλέον των όσων αναφέρουμε ανωτέρω στην παράγραφο 2 του τμήματος της Έκθεσής μας «Βάση για αρνητική γνώμη», από τις διαδικασίες που διενεργήσαμε, εντοπίσαμε σημαντικές αδυναμίες στα μηχανογραφικά συστήματα της Εταιρείας και στις δικλίδες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη σφάλματα που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Αυτές οι αδυναμίες, καθώς και η απουσία καταγεγραμμένων διαδικασιών, είχαν επίσης ως αποτέλεσμα τη μη ολοκλήρωση των απαραίτητων ελεγκτικών διαδικασιών μας για την επαλήθευση της αξίας σημαντικών κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τη μη συγκέντρωση επαρκών τεκμηρίων σχετικά με την ακρίβεια και πληρότητα των γνωστοποιήσεων που παρουσιάζονται στις σημειώσεις των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

2. Συνδεδεμένα μέρη 

Η Εταιρεία, μέχρι το Μάιο 2019, δεν εφάρμοζε διαδικασίες για την καταγραφή και τον εντοπισμό των συνδεδεμένων μερών, καθώς και για την ορθή και έγκαιρη αποτύπωση των συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη. Επίσης, κατά την έναρξη συνεργασίας με προμηθευτές ή πελάτες, η Εταιρεία δεν διενεργούσε έλεγχο εξακρίβωσης του πραγματικού δικαιούχου της συνεργαζόμενης εταιρείας. Κατά τη διενέργεια των ελεγκτικών μας διαδικασιών, εντοπίσαμε συναλλαγές με εταιρείες οι οποίες ελέγχονταν από συνδεδεμένα μέρη, καθώς και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη οι οποίες δεν είχαν αποτυπωθεί στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ως εκ τούτου, δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Εταιρεία δεν συναλλασσόταν και με άλλες εταιρείες ελεγχόμενες από συνδεδεμένα μέρη. Η Διοίκηση της Εταιρείας, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της ενδεχόμενης σχέσης που είχαν πελάτες και προμηθευτές του Ομίλου με συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά εντοπίστηκαν από τον ημιτελή

διαχειριστικό έλεγχο που διενήργησε η Alvarez & Marsal. Ως συνέπεια των ανωτέρω, δεν κατέστη εφικτό να επιβεβαιώσουμε την πληρότητα των συναλλαγών και των υπολοίπων των λογαριασμών με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και την ορθή απεικόνιση αυτών στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2019, ο βασικός μέτοχος της Εταιρείας απέστειλε επιστολή προς τη Διοίκηση, με την οποία γνωστοποίησε αξίωσή του από την τελευταία ύψους $43,9 εκ., ισχυριζόμενος ότι το παραπάνω ποσό είχε χορηγηθεί από τον ίδιο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018, προς τη θυγατρική εταιρεία FF Group Sourcing Ltd. Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω θυγατρικής για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017, οι οποίες είχαν δημοσιευθεί την 16 Απριλίου 2018 και είχαν υπογραφεί από τον ίδιο, ως εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσίαζαν συνολικές υποχρεώσεις προς διευθυντές ύψους $11,4 εκ. και $4 χιλ. αντίστοιχα. Λόγω του ότι δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε τον ισχυρισμό αυτό, διατηρούμε επιφυλάξεις για την πληρότητα των λογιστικών αρχείων και στοιχείων του Ομίλου.

3. Συναλλαγή χωρίς οικονομική ουσία 

Κατά την εξέταση συναλλαγών που διενεργήθηκαν κατά την υπό έλεγχο χρήση, εντοπίσαμε μια σύμβαση με προμηθευτή που συνάφθηκε την 18 Μαΐου 2018 και η οποία δέσμευε την Εταιρεία στην καταβολή αμοιβής επιτυχίας σε περίπτωση επιτυχούς διαμεσολάβησης για την προσέλκυση επενδυτών στην Εταιρεία. Ο συγκεκριμένος προμηθευτής τιμολόγησε ποσό $5 εκ. με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του 2018, επικαλούμενος την προσφορά τρίτου για την πραγματοποίηση επένδυσης στην Εταιρεία ποσού €250 εκ. Ο Όμιλος, μέχρι και τον Αύγουστο του 2018, είχε καταβάλει στο συγκεκριμένο προμηθευτή, συνολικό ποσό άνω των $3 εκ. μέσω δύο εταιρειών του Ομίλου. Δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την οικονομική ουσία της ανωτέρω συναλλαγής.

4. Ταμειακά διαθέσιμα και συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει διαδικασία συμφωνίας των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών που απεικονίζονται στα λογιστικά της αρχεία και επομένως δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τον έγκαιρο εντοπισμό και διερεύνηση των εντοπιζόμενων διαφορών. Επίσης, δεν κατέστη εφικτό να μας παρασχεθούν απαντητικές επιστολές από το σύνολο των συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να έχουμε πληροφόρηση για το σύνολο της σχέσης με το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ορθή απεικόνιση των χρηματικών διαθεσίμων ύψους €2,4 εκ. αλλά και τυχόν δανείων, εγγυήσεων και λοιπών ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων.

5. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσουμε τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ότι το σύνολο των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου προς τρίτους απεικονίζεται στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα ΔΠΧΑ. Ειδικότερα, δεν κατέστη εφικτό να συγκεντρώσουμε επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την πληρότητα των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που τυχόν προκύπτουν από την παροχή εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους, αναφορικά με τις δραστηριότητες θυγατρικών της. Επίσης, κατά την ελεγχόμενη χρήση τα λογιστικά αρχεία της Εταιρείας και των θυγατρικών της τηρούνταν πλημμελώς και μεταξύ άλλων δεν κατέστη εφικτή η επιβεβαίωση της πληρότητας των συμβάσεων που έχει συνάψει ο Όμιλος με προμηθευτές προϊόντων ή/και με παρόχους υπηρεσιών. Κατά συνέπεια δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι η Σημείωση 36 των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά σε ενδεχόμενες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, είναι πλήρης και σύμφωνη με τα όσα ορίζει το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία».

6. Επιστολές Νομικών Συμβούλων 

Επίσης, δεν ετέθησαν υπόψη μας επιβεβαιωτικές επιστολές από το σύνολο των νομικών συμβούλων της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής, ώστε να έχουμε σαφή και πλήρη πληροφόρηση για την τρέχουσα κατάσταση των ανοικτών νομικών υποθέσεων και την πιθανή έκβαση των επίδικων διαφορών και τυχόν αξιώσεων τρίτων έναντι της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Η έκβαση των υποθέσεων αυτών, ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην εν γένει λειτουργία της Εταιρείας και του Ομίλου.

7. Απαιτήσεις 

Στα κονδύλια των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων «εμπορικές απαιτήσεις, απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες και λοιπές απαιτήσεις», περιλαμβάνονται απαιτήσεις από πελάτες, χρεώστες και συνδεδεμένα μέρη ύψους €59,2εκ. Η επαλήθευση της ύπαρξης και ακρίβειας των προαναφερόμενων απαιτήσεων με επιβεβαιωτικές επιστολές ή με εξέταση της μεταγενέστερης ρευστοποίησής τους δεν κατέστη εφικτή. Ειδικά για τις απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες, δεν λάβαμε επαρκή στοιχεία και επεξηγήσεις για διαφορές που εντοπίστηκαν μεταξύ των απαιτήσεων που εμφανίζονται στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών. Κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση προέβη σε μερική απαλοιφή των ενδοομιλικών υπολοίπων λόγω αδυναμίας ανάκτησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των λογιστικών αρχείων από μέρους των θυγατρικών της.

8. Ενσώματα πάγια 

Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν ήταν σε θέση να διενεργήσει απογραφή παγίων κατά την περίοδο από την έναρξη του ελέγχου μας ως την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελέγχου. Ως εκ τούτου δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη των ενσώματων παγίων στοιχείων της Εταιρείας, εκτός από τα οικόπεδα αξίας €10,4 εκ. και τα κτίρια με αναπόσβεστη αξία €28,5 εκ. που απεικονίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου αντίστοιχα, για τα οποία λάβαμε τα απαιτούμενα συμβολαιογραφικά έγγραφα.

9. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Στο κονδύλι «Επενδύσεις σε ακίνητα» περιλαμβάνεται ακίνητο με αξία €7,7 εκ. το οποίο κατέχεται από την Εταιρεία με σύμβαση παραχώρησης που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2025 και το οποίο έχει αποτιμηθεί στο κόστος και όχι σε εύλογη αξία, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών. Η Εταιρεία δεν έχει διενεργήσει έλεγχο απομείωσης αυτής της επένδυσης λόγω αδυναμίας υπολογισμού της εύλογης αξίας της. Δεν μας έχουν παρασχεθεί στοιχεία από τη Διοίκηση που θα μας επέτρεπαν να προσδιορίσουμε το ποσό της απομείωσης.

10. Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 

Ως αποτέλεσμα της πώλησης των μετοχών της εταιρείας «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», η Εταιρεία απέκτησε και κατέχει μετοχές της Dufry AG, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί στο κονδύλι «Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση». Όπως αναφέρεται στην Σημείωση 21 των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαιτησία με την Dufry AG για την απελευθέρωση των μετοχών της τελευταίας, οι οποίες είναι υπό συμβατική μεσεγγύηση. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν έχει προβεί σε αναγνώριση της τυχόν υποχρέωσης, λόγω της αδυναμίας να προβεί σε αξιόπιστη εκτίμηση. Δεν κατέστη δυνατό να λάβουμε ενημέρωση από το νομικό σύμβουλο της Εταιρείας που χειρίζεται την υπόθεση της διαιτησίας και δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε το ύψος της ενδεχόμενης υποχρέωσης προς την Dufry AG.

Επιπρόσθετα, στο κονδύλι της ενοποιημένης κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης «Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση», δεν περιλαμβάνονται δικαιώματα προαίρεσης που σχετίζονται με την αγορά μετοχών Dufry AG μέσω δανεισμού για τα οποία είχαμε επιβεβαιώσει κατά τον έλεγχο της προηγούμενης χρήσης ότι αυτά έληγαν μετά την 31/12/2018. Το εν λόγω ποσό, ύψους €53,6 εκ, την 31/12/2017, θα έπρεπε να παρουσιάζεται σε διακριτή γραμμή της ενοποιημένης κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, ως παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο. Η Διοίκηση δήλωσε αδυναμία ενοποίησης της θυγατρικής της Strenaby Finance Ltd. Όπως αναφέρεται και στη Σημείωση 39, μεταγενέστερα της ελεγχόμενης χρήσης το δάνειο αυτό αποπληρώθηκε από το προϊόν της πώλησης των μετοχών και η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης μηδενίστηκε με τη λήξη της περιόδου εξάσκησης.

11. Αποθέματα 

Απογραφή αποθεμάτων – Διενεργήσαμε ελεγκτικές διαδικασίες με στόχο να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη των αποθεμάτων κατά την 31/12/2018 . Εντούτοις δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες αυτές λόγω του ότι η Εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής δεν τηρούν αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης της αποθήκης με διαρκή απογραφή.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι παρευρεθήκαμε στις απογραφές αποθεμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο από 10 Δεκεμβρίου 2018 έως 15 Ιανουαρίου 2019 στη μητρική Εταιρεία, καθώς και στις ακόλουθες θυγατρικές αυτής:

○ Links (London) Limited ○ FF Group Romania Srl

○ FF Group Bulgaria EOOD
○ Apparel Romania Srl
○ FF Cyprus Ltd
○ Folli Follie Group Sourcing Ltd ○ Folli Follie Japan Ltd

○ Folli Follie Taiwan Ltd
○ Folli Follie Shenzhen Ltd
○ Folli Follie Shanghai (Pilion Ltd)
○ Folli Follie Hong Kong International Ltd ○ Folli Follie Macau Ltd

Αποτίμηση Αποθεμάτων και κόστος πωλήσεων – Δεν έχει διενεργηθεί αξιολόγηση ενδεχόμενης απαξίωσης των αποθεμάτων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, όπως προβλέπεται από τo ΔΛΠ 2 «Αποθέματα». Λόγω σημαντικών αδυναμιών στις δικλίδες λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της Εταιρείας, επιχειρήσαμε να διενεργήσουμε συμφωνίες ελέγχου των σχετικών αρχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα. Η Διοίκηση δεν ήταν σε θέση να μας παράσχει επαρκείς εξηγήσεις και τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια σε σχέση με τις διαφορές που εντοπίσαμε. Ως εκ τούτου, ο υπολογισμός της ενδεχόμενης απαξίωσης των αποθεμάτων που επιχειρήσαμε να διενεργήσουμε δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί.

Λόγω της αδυναμίας επαλήθευσης των αποθεμάτων της Εταιρείας κατά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 31 Δεκεμβρίου 2018, δεν μπορέσαμε να επαληθεύσουμε το κόστος πωλήσεωνόπως απεικονίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.

12. Λειτουργικά Έξοδα 

Για σημαντικό μέρος του δείγματος που επιλέξαμε για τον έλεγχο επί των λειτουργικών εξόδων διοίκησης Σελίδα 28 από 86

και διάθεσης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν μας έθεσε υπόψη μας τα απαραίτητα ελεγκτικά τεκμήρια. Ως εκ τούτου δεν είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δαπανών αυτών και τον ορθό μερισμό τους στις επιμέρους λειτουργίες.

13. Εμπορικές υποχρεώσεις 

Δεν κατέστη εφικτή η επαλήθευση της ακρίβειας υποχρεώσεων της Εταιρείας ύψους €12,7 εκ. είτε με επιβεβαιωτικές επιστολές είτε με την εξέταση της μεταγενέστερης τακτοποίησης τους.

Κατά τη σύνταξη των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση προέβη σε μερική απαλοιφή των ενδοομιλικών υπολοίπων λόγω αδυναμίας ανάκτησης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και ισοζυγίων από μέρος των θυγατρικών της.

14. Φορολογικές υποχρεώσεις 

Δεν είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε την εν γένει πληρότητα των φορολογικών υποχρεώσεων της Εταιρείας εξαιτίας της πλημμελούς τήρησης των λογιστικών της αρχείων. Δεν λάβαμε το φάκελο τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών για τα έτη 2017 και 2018. Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή μας εκτιμούμε ότι οι συνολικά αναγνωρισθείσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, όπως απεικονίζονται στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, υπολείπονται των ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων χωρίς να έχουμε λάβει επαρκή τεκμήρια ώστε να προσδιορίσουμε το ακριβές ποσό. Υπάρχει επίσης σημαντική αβεβαιότητα σε σχέση με τη φορολογική επίπτωση που ενδέχεται να έχουν οι διορθώσεις των σφαλμάτων που έγιναν στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αφορούν πολλαπλές περιόδους και φορολογικά καθεστώτα, στα οποία λειτουργούν οι θυγατρικές εταιρείες.

Σημειώνεται ότι δεν μας ανατέθηκε η διενέργεια Ελέγχου Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017 και την 31 Δεκεμβρίου 2018 ή για κάποια προγενέστερη χρήση.

15. Αποθεματικά 

Η Διοίκηση δεν μπόρεσε να μας παράσχει επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια προκειμένου να επαληθεύσουμε τη φύση και την ορθότητα των πλείστων κονδυλίων που περιλαμβάνονται τόσο στην εταιρική, όσο και στην ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, το μόνο που μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε ήταν η ορθότητα του αφορολόγητου αποθεματικού ύψους €262,6 εκ. που σχηματίστηκε από την απόσχιση κλάδου των αφορολογήτων ειδών. Όπως αναφέρεται και στη Σημείωση 28, το συγκεκριμένο αποθεματικό φορολογείται κατά το χρόνο της διανομής ή τη διάλυση της Εταιρείας με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.1297/1972. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 6 του Ν. 3220/2004 και 28 3ζ του Ν.2238/1994 αντίστοιχα, κατά τον ίδιο τρόπο θα φορολογηθεί και σχηματισμένο αποθεματικό από κέρδος που προέκυψε κατά την πώληση και επαναγορά ακινήτων, ύψους €38,6 εκ.

16. Δανειακές υποχρεώσεις 

Δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί το ύψος των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας που εμφανίζεται στο κονδύλι «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις», διότι δεν ετέθησαν υπόψη μας επιβεβαιωτικές επιστολές από ορισμένες τράπεζες. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2018 πραγματοποιήθηκε μερική αποπληρωμή ύψους €25,1 εκ. από την Εταιρεία προς τη θυγατρική της FF Luxembourg II SA, σχετικά με ενδοομιλικό δάνειο CHF 147,9 εκ. Σύμφωνα με την Διοίκηση το ως άνω ποσό μεταφέρθηκε ως δάνειο στην θυγατρική του ομίλου FF Group Sourcing Ltd για πληρωμή φόρου εισοδήματος της χρήσης 2017, ο οποίος αποδόθηκε το 2018. Δεν κατέστη δυνατή η απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με την τελική χρήση του ποσού αυτού.

Επιπροσθέτως, ως αποτέλεσμα της ανωτέρω μερικής αποπληρωμής, καθώς και της ανάληψης κάλυψης των εξωτερικών δανειακών υποχρεώσεων ύψους CHF 150 εκ. της FF Luxembourg II SA από την Εταιρεία που ήταν εγγυήτρια, τα εταιρικά αποτελέσματα του 2018 επιβαρύνθηκαν συνολικά με ποσό €25,1 εκ.

Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 39 των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τον Ιανουάριο του 2020 η Διοίκηση της θυγατρικής της εταιρείας FF Group Sourcing Limited, προέβη σε λήψη δανείου, ποσού 36 εκ. HKD, εγγράφοντας υποθήκη σε ακίνητο της εν λόγω εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ. Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Εταιρείας, η εν λόγω πράξη έγινε χωρίς τη συναίνεση της μητρικής Εταιρείας, το δε προϊόν του δανείου διατέθηκε κατά τρόπο μη εγκεκριμένο και μη επιβεβαιωμένο από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Δεν κατέστη δυνατή η απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά με την ταυτότητα του δανειστή, τους όρους του δανείου καθώς και την τελική χρήση του εν λόγω ποσού.

17. Μεταγενέστερα γεγονότα 

Εξαιτίας των περιορισμών που περιγράφονται παραπάνω στις παραγράφους 1, 5 και 6 των Επιπρόσθετων Θεμάτων από τη διενέργεια του ελέγχου δεν κατέστη εφικτό να εξετάσουμε την πληρότητα των μεταγενέστερων γεγονότωνκαθώς και την ενδεχόμενη επίδρασή τους στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2018.

Επιπλέον δεν μας παρασχέθηκαν όλα τα εγκεκριμένα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την περίοδο 19 Σεπτεμβρίου 2019 έως 11 Φεβρουαρίου 2020.

18. Αναγνώριση εσόδων 

Δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για να επιβεβαιώσουμε την πραγματοποίηση, την ακρίβεια, και την πληρότητα από τις πωλήσεις χονδρικής και λιανικής. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση δεν μας παρείχε επαρκείς εξηγήσεις και αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την κατάληξη ή διάθεση των εισπράξεων σε μετρητά από πωλήσεις λιανικής για μέρος του δείγματος εσόδων που ελέγξαμε. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει προγράμματα πιστότητας πελατών τα οποία δεν λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και τη Διερμηνεία της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 13 «Προγράμματα πιστότητας πελατών». Σημειώνουμε επίσης, ότι για τις πωλήσεις άτυπης παρακαταθήκης, η Εταιρεία καταχωρεί τα έσοδα όταν τα αγαθά αποστέλλονται στο θεματοφύλακα και όχι όταν τα αγαθά πωλούνται σε τρίτους πελάτες, οδηγώντας σε λανθασμένη αναγνώριση των εσόδων και των σχετικών αποθεμάτων. Επιπλέον, οι θεματοφύλακες, που λειτουργούν με καθεστώς άτυπης παρακαταθήκης διατηρούν δικαίωμα επιστροφής των εμπορευμάτων για το οποίο η Εταιρεία δεν σχηματίζει σχετική πρόβλεψη, με αποτέλεσμα να καταγράφονται οι επιστροφές πωλήσεων σε λανθασμένη χρονική περίοδο. Δεν κατέστη εφικτό να ποσοτικοποιήσουμε τις επιπτώσεις από την εν λόγω λανθασμένη πρακτική και συνεπώς δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη για την ακρίβεια, την πληρότητα, ή την αποτίμηση των εσόδων που προέρχονται από άτυπες συμβάσεις παρακαταθήκης.

19. Έλεγχος θυγατρικών 

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών μας ως ελεγκτών του Ομίλου, σχεδιάσαμε διαδικασίες ελέγχου επί των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και συναλλαγών, επιλεγμένων θυγατρικών της Εταιρείας. Εντούτοις δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρώσουμε το σύνολο των προγραμματισμένων ελεγκτικών διαδικασιών στις θυγατρικές αυτές, καθώς δεν ετέθησαν υπόψη μας τα αιτηθέντα για τον έλεγχο στοιχεία. Όσες διαφορές ή λάθη εντοπίστηκαν ως αποτέλεσμα των ελεγκτικών διαδικασιών που διενεργήσαμε, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν έχουν διορθωθεί και αποτυπωθεί ορθά στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, καθόσον αυτό δεν κατέστη εφικτό καθώς δεν ολοκληρώθηκε από τη Διοίκηση η διαδικασία της ενοποίησης των θυγατρικών εταιρειών.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της Έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για την αρνητική γνώμη μας.

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τον Όμιλο, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ) που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού ΕΕ 537/2014, που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017, τον Κανονισμό ΕΕ 537/2014 και τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ.

Δηλώνουμε ότι οι μη ελεγκτικές μας υπηρεσίες προς την Εταιρεία και τις θυγατρικές της παρασχέθηκαν σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας και ότι κατά τη διάρκεια του διορισμού μας δεν έχουμε παράσχει μη ελεγκτικές υπηρεσίες οι οποίες απαγορεύονται από το άρθρο 5 παρ.(1) του Κανονισμού ΕΕ 537/2014.

Οι μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουμε παράσχει στην Εταιρεία και στις θυγατρικές της, κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν στις €15.000 και συμπεριλαμβάνονται στα ποσά που γνωστοποιούνται στη Σημείωση 8 των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Κύρια θέματα ελέγχου 

Τα κύρια θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, είναι εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. Εκτός από τα θέματα που περιγράφονται στα τμήματα της Έκθεσής μας «Βάση για αρνητική γνώμη» και «Επιπρόσθετα θέματα από τη διενέργεια του ελέγχου» ανωτέρω, εκτιμούμε ότι δεν υπάρχουν άλλα κύρια θέματα ελέγχου να αναφέρουμε στην Έκθεσή μας.

Άλλες Πληροφορίες 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, που περιέχονται στην προβλεπόμενη από το Ν. 3556/2007 Ετήσια Οικονομική Έκθεση, είναι οι Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (αλλά δεν περιλαμβάνουν τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), τις οποίες λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή.

Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες

Πληροφορίες και, εκτός των όσων ρητά αναφέρουμε στο παρόν τμήμα της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή άλλης διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις Άλλες Πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό να εξετάσουμε εάν οι Άλλες Πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.

Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι οποίες απαιτούνται από τον Κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως έχει αντικατασταθεί από 1/1/2019 από τον Ν.4548/2018), και ότι έχει συνταχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως έχει αντικατασταθεί από 1/1/2019 από τον Ν.4548/2018) Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας:

● Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 αντιστοιχούν στις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,

● Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί με βάση τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως έχει αντικατασταθεί από 1/1/2019 από τον Ν.4548/2018) χωρίς να δίνει όλες τις πληροφορίες λόγω των περιορισμών που αναφέρονται σε προηγούμενα τμήματα της Έκθεσής μας.

● Η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως έχει αντικατασταθεί από 1/1/2019 από τον Ν.4548/2018).

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και το περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου και στις Άλλες Πληροφορίες τις οποίες λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης ελεγκτή. Εξαιτίας των θεμάτων και των περιορισμών που περιγράφονται στα τμήματα της Έκθεσής μας «Βάση για αρνητική γνώμη» και «Επιπρόσθετα θέματα από τη διενέργεια του ελέγχου» ανωτέρω, έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ουσιωδώς εσφαλμένη, ως προς τα ποσά και τα άλλα θέματα που αναφέρονται ανωτέρω στα τμήματα της Έκθεσής μας «Βάση για αρνητική γνώμη» και «Επιπρόσθετα θέματα από τη διενέργεια του ελέγχου».

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του Κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως έχει αντικατασταθεί από 1/1/2019 από τον Ν.4548/2018), όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως

απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της,γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ’ αυτές τις ενέργειες.

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

● Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

● Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

● Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

● Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

● Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση. πό τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα κύρια θέματα ελέγχου. Περιγράφουμε τα θέματα αυτά στην έκθεση ελεγκτή. Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 

1. Συναλλαγές της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Κατά παρέκκλιση του άρθρου 23α του Κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως έχει αντικατασταθεί από 1/1/2019 από τον Ν.4548/2018), η Εταιρεία παρείχε δάνεια σε πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είχε συμβληθεί με εταιρεία συνδεδεμένη με πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την προηγούμενη λήψη ειδικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 24 και 34 του Κωδ. Ν. 2190/1920 (όπως έχει αντικατασταθεί από 1/1/2019 από τον Ν.4548/2018) και της απόφασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 Ιουνίου 2017, η Εταιρεία κατέβαλε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και παροχές οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν το εγκεκριμένο ποσό διάθεσης.

2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου Η γνώμη μας επί των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με την προβλεπόμενη από το άρθρο 11 του Κανονισμού ΕΕ 537/2014 Συμπληρωματική Έκθεσή μας προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας. 3. Διορισμός Ελεγκτή Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 21 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων. Ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί, καλύπτοντας μια συνολική περίοδο ελέγχου 2 ετών, με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

4. Αρνητικά Ίδια Κεφάλαια Από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 προκύπτει ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. Βάσει των ως άνω διατάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει περιλάβει το εν λόγω θέμα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης

των μετόχων, που θα εγκρίνει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, με σκοπό τη λήψη των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων.

Πηγή: tovima.gr