Κατά τη δικάσιμο της 6ης Αυγούστου 2020 επί της αίτησης λήψης προληπτικών μέτρων της Folli Follie, το Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα έκδοσης προσωρινής διαταγής.

Ειδικότερα, το δικαστήριο διατάσσοντας τα κατ’ άρθρον 106Α παρ. 6 του Πτωχευτικού Κώδικα προληπτικά μέτρα, απαγορεύει κάθε μέτρο – εκκρεμές ή μη – ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης των πιστωτών κατά της εταιρείας, την λήψη και εκτέλεση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου εις βάρος της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της συντηρητικής κατάσχεσης και της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης και την κήρυξη της eταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης.

Κατόπιν αιτήματος της εταιρείας εξαιρέθηκαν από τα προληπτικά μέτρα οι εταιρείες χρηματοδοτικών μισθώσεων (η συναλλακτική σχέση με τις οποίες είναι απαραίτητη για την συνέχιση της δραστηριότητας), το Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ. Τα προληπτικά μέτρα ισχύουν μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της ανωτέρω αίτησης της εταιρείας.

Πηγή: tovima.gr