Προκηρύχθηκε ο διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και τη μεταφορά του στο ενιαίο κυβερνητικό νέφος (GCloud), συνολικού προϋπολογισμού 992.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ΕΣΗΔΗΣ αποτελεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιούν όλοι οι φορείς του Ελληνικού Δημοσίου για διαδικασίες προγραμματισμού, δημοσιότητας, ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών.

Μέσα στο 2019, διενεργήθηκαν 7.560 διαγωνιστικές διαδικασίες, συνολικής αξίας 3,917 δισ. ευρώ, ενώ κατατέθηκαν 22.126 προσφορές από 5.436 οικονομικούς φορείς. Ακόμη, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2020, διενεργήθηκαν 4.360 διαγωνιστικές διαδικασίες, συνολικής αξίας 2,613 δισ. ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν 9.979 προσφορές από 3.221 οικονομικούς φορείς.

Τα οφέλη της μετάβασης στο GCloud

Η αναβάθμιση και μεταφορά του συστήματος στο κυβερνητικό νέφος αναμένεται να επιφέρουν άμεσα οφέλη, καθώς και καλύτερες και ταχύτερες υπηρεσίες προς τους συμμετέχοντες σε δημόσιους διαγωνισμούς, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τις Αναθέτουσες Αρχές.

Ενδεικτικά, αναμένεται να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση πόρων για το ελληνικό Δημόσιο από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ στην ενιαία υπολογιστική υποδομή του GCloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ). Ακόμη, ταχύτερη λειτουργία των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ και παροχή δυνατοτήτων για υποστήριξη καινοτόμων εργαλείων στις Δημόσιες Συμβάσεις, όπως Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι (eCatalogues), Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες (eAuctions), Συμφωνίες Πλαίσιο και Δυναμικά Συστήματα Αγορών υπό μορφή ηλεκτρονικών καταστημάτων και αγορών (eShops ή/και eMarketplaces). Τέλος, θα παρέχονται νέες υπηρεσίες με διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς που φιλοξενούνται στο GCloud.

Το εν λόγω ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα περιλαμβάνει επί της ουσίας τα εξής υποσυστήματα:
· «ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες», που αφορά σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες
· Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr), που αφορά στην ενημέρωση και υποστήριξη χρηστών του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
· ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), που αφορά στη διαφάνεια και δημοσιότητα των δημοσίων συμβάσεων
· Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence – BI), που αφορά στη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση πληροφοριών και δεδομένων των δημοσίων συμβάσεων.

Το έργο «Αναδιάταξη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση πόρων του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους – Μετάπτωση, παραγωγική λειτουργία, αναβάθμιση και εξασφάλιση αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας για δυο (2) χρόνια» έχει ως αντικείμενο τη μετεγκατάσταση του ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές Κυβερνητικού Νέφους της ΓΓΠΣΔΔ εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ακόμη, την αναβάθμιση των υποδομών λογισμικού καθώς και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και της συντήρησης του για δύο έτη.

Η μεταφορά του ΕΣΗΔΗΣ στο κυβερνητικό νέφος (GCloud) εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό με στόχο αξιόπιστες και ασφαλείς υποδομές και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, υιοθετώντας τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Η στρατηγική αυτή θεσπίστηκε από την κυβέρνηση με τον ν. 4623/19 και προβλέπει τη μετεγκατάσταση των κεντρικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων στο GCloud της ΓΓΠΣΔΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέχρι το 2022.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, πρόκειται για διεθνή, ηλεκτρονικό, ανοιχτό διαγωνισμό, με σύντμηση προθεσμιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων που αναφέρονται στο τεύχος της διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, ενώ το ύψος της εγγύησης που απαιτείται ανέρχεται σε 16.000 ευρώ και πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς των υποψήφιων οικονομικών φορέων. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 14η Σεπτεμβρίου 2020 στις 17.00 και η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 στις 10.00.

Πηγή: tovima.gr