Το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων σπεύδει να εκμεταλλευτεί και η Τιτάν η οποία προχωρεί σε νέα ομολογιακή έκδοση 250 εκατ. ευρώ με στόχο να αποπληρώσει δική της παλαιότερη έκδοση με επιτόκιο 3,5%.

Ειδικότερα, η Titan Global Finance Plc , θυγατρική της Titan Cement International S.A., εξέδωσε πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους των εγγυημένων ομολογιών της με τοκομερίδιο 3,5%, με λήξη τον Ιούνιο του 2021, συνολικού ποσού έκδοσης 300 εκατ και τρέχοντος υπολοίπου 287,8 εκατ. ευρώ. Η πρόταση προς τους κατόχους αφορά στην εξαγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων ομολογιών τους έναντι μετρητών.

Η πρόταση εξαγοράς προβλέπει την καταβολή τοις μετρητοίς από τον προσφέροντα στους κατόχους υφιστάμενων ομολογιών ποσού 1.016 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφιστάμενων ομολογιών πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας καταβολής, η οποία αναμένεται να είναι η ή περί την 9η Ιουλίου 2020 (εκτός εάν υπάρξει παράταση, τροποποίηση ή ακύρωση από τον προσφέροντα).

Για την παραπάνω αποπληρωμή η εταιρεία θα εκδώσει επταετές ομόλογο έως 250 εκατ ευρώ. Οπως αναφέρει: Η εξαγορά τυχόν υφιστάμενων ομολογιών από τον προσφέροντα εξαρτάται από την εκπλήρωση ή παραίτηση από τον προσφέροντα ενός όρου χρηματοδότησης, ήτοι της επιτυχούς έκδοσης και προσφοράς νέων ομολογιών με στόχο ένα συνολικό ποσό κεφαλαίου της τάξης των 250 εκατ. και με λήξη σε επτά έτη».
Οι νέες ομολογίες θα φέρουν την ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη εγγύηση της Titan Cement International S.A. και, για όσο διάστημα παραμένει εγγυητής σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης, της Titan Cement Company S.A.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, για την εξαγορά υφιστάμενων ομολογιών τις οποίες έχει αποδεχθεί ο προσφέρων σύμφωνα με την πρόταση εξαγοράς και για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού.

Πηγή: tovima.gr