Την έναρξη των διαδικασιών για το μετασχηματισμό της που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων για τους επόμενους μήνες τιτλοποιήσεων χωρίς την ενεργοποίηση του αναβαλλόμενου φόρου, αποφάσισε την Πέμπτη το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς.

Με τον τρόπο αυτό, ο συστημικός όμιλος θα μπορεί να κάνει χρήση μέρους της κεφαλαιακής της επάρκειας πάνω από τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια για να επιταχύνει την εξυγίανση του ισολογισμού της.

Πρόκειται για το μοντέλο που εφάρμοσε πρώτη στην Ελλάδα η Eurobank, στο πλαίσιο του σχεδίου της για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ακολουθείται επίσης από την Alpha Bank, η οποία θα προχωρήσει τους επόμενους μήνες σε τιτλοποιήσεις ύψους 10 δισ. ευρώ.

Με βάση τον τρέχοντα προγραμματισμό, η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει μέσα στο επόμενο εξάμηνο, να ολοκληρώσει δύο τιτλοποιήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων, συνολικού ύψους περί τα 7,50 δισ. ευρώ.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου αποφασίστηκαν τα εξής:

– Η Διάσπαση θα πραγματοποιηθεί με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της Πειραιώς και εισφορά αυτού στην νέα εταιρεία, η οποία θα λάβει τραπεζική άδεια και θα είναι 100% θυγατρική της.

– Μετά την ολοκλήρωση της Διάσπασης, η Πειραιώς θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και δραστηριότητες που δεν αφορούν την άσκηση τραπεζικών εργασιών, θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ως ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Διάσπασης ορίστηκε η 31η Ιουλίου 2020. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές που θα διενεργούνται από τη Πειραιώς μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού και αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο τραπεζικής δραστηριότητας, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας θυγατρικής.

Τα ειδικά δικαιώματα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διατηρηθούν και έναντι της θυγατρικής κατόπιν ολοκλήρωσης της Διάσπασης, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο ν. 3864/2010, όπως ισχύει.

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά τον Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Διάσπασης, σε συμμόρφωση με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Πηγή: tovima.gr